Werkwijze

Klik op de vragen hieronder om te weten hoe en waaraan we samen werken.

In het kort: 

Met welke vragen kan je hier terecht?

Elke volwassene kan hier terecht voor psychologische begeleiding of coaching. We kunnen samenwerken rond alles wat zich in jouw leven aandient. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

Wat ook je reden is om de stap naar hier te zetten, het is moedig en knap dat je aan jezelf werkt, en je bent van harte welkom om dat samen te doen! Neem gerust contact op voor een verkennend gesprek.

Hoe verloopt het eerste gesprek?

Eerste gesprek

Het doel van het eerste gesprek is kennis te maken, je vragen te begrijpen en veiligheid en vertrouwen op te bouwen. Tijdens deze kennismaking vertel je wat meer over jezelf: je gezinssituatie, gezin van herkomst, scholing, loopbaan... We bespreken waarom je langskomt, wat je vragen of klachten zijn, en wat je graag wil bereiken met deze psychologische begeleiding. Je vertelt nooit meer dan je wil. Ik zal toelichten hoe we concreet te werk gaan in een begeleiding, en hoe een traject er gewoonlijk uitziet. We bespreken een stappenplan en een timing wanneer dat mogelijk is. Op het einde van het gesprek leggen we alles samen en voel jij of er een klik is en of een volgend gesprek wenselijk is. Eventueel bekijken we of een doorverwijzing naar iemand anders zinvoller is. Voor een verkennend gesprek maak je per e-mail of telefonisch een eerste afspraak of vul je het contactformulier op deze website in.

Wat is mijn therapeutische visie?

Het leven is best een grote uitdaging. Drie belangrijke recepten die ons daarbij kunnen helpen zijn volgens mij: 

Het zijn drie vaardigheden die iedereen kan leren en die we in therapie uitgebreid oefenen. Ze helpen ons om een meer tevreden leven te leiden.

Ik denk dat veel van onze psychische moeilijkheden voortkomen uit een tekort aan verbinding, zowel met anderen als met onszelf. Verbinding maken vraagt dat we onszélf graag zien om wie we zijn, dat we voorbij onze gevoelens van schuld, schaamte, zelfkritiek etc... leren stappen. Het vraagt echter ook dat we ons op een diepgaande manier leren verbinden met anderen en ons geliefd voelen. Het één kan niet zonder het ander. En de één kan ook niet zonder de ander.

Wat daarbij helpt is onszelf te durven tonen zoals we echt zijn, en ons hiervoor gewaardeerd voelen. Ons kwetsbaar durven opstellen vraagt heel wat moed. Maar we kunnen dit wel leren. Kwetsbaarheid en onvoorwaardelijke waardering zijn trouwens de basis van elke succesvolle therapie. 

Ik geloof ook dat ieder van ons een aangeboren veerkracht heeft, de moed én de wijsheid om uit elke tegenslag ook weer iets positief te halen. Crisissen zijn de grootste groeikansen die we in ons leven krijgen. We worden gevraagd onszelf opnieuw uit te vinden, ook als is dat best uitdagend. Maar het is ook dé kans om ons af te vragen, wie bén ik en wat wil ik écht in dit leven.

Daarmee wil ik niet zeggen dat alles in het leven maakbaar is, want dat is (helaas) niet zo. Ieder van ons speelt met de kaarten die ons zijn toebedeeld, en die liggen niet voor iedereen even makkelijk of even gunstig. Dat aanvaarden is deel van onze levenstaak. Reinhold Neibuhr formuleerde in 1932 deze weg naar een meer tevreden leven:

"Moedig leren veranderen wat we kunnen veranderen, 

berustend leren aanvaarden wat we niet kunnen veranderen, 

en het inzicht leren om het verschil te zien tussen die twee."

Ook dát is een belangrijke focus in therapie, inzien wat kunnen we veranderen en wat niet, en zowel moed als aanvaarding ontwikkelen.

Welke therapeutische stroming volg ik?

In de begeleiding gebruik ik technieken en werkvormen uit allerlei therapeutische stromingen, afhankelijk van wat ik denk dat op dat moment voor jou het meest kan betekenen. Dit wordt wel eens een 'integratieve' maar ook een 'cliënt-gerichte' aanpak genoemd.

Zo zal ik elementen gebruiken uit de gedragstherapie, systeem- en oplossingsgerichte therapie, ervaringsgerichte therapie, maar ook ideeën uit een meer psychoanalytische en filosofische hoek. Ook gebruik ik vaak aspecten van de positieve psychologie en 'acceptance & commitment' therapie (ACT).

Regelmatig zal ik verwijzen naar interessante boeken, video's of podcasts. Ook zal ik je soms vragen om tussen de afspraken door iets neer te schrijven of een dagboek bij te houden, voor zover je dat wil en er tijd voor kan maken.

Is een gesprek langer dan 45 minuten ook mogelijk?

Een gesprek duurt standaard 45 minuten (behalve het eerste gesprek dat 60 minuten duurt). Langere gesprekken zijn ook mogelijk (per 15 minuten extra). Soms beslissen we samen tijdens een sessie om die wat langer te maken als dat nodig is. Je kan vooraf beslissen om een langer gesprek te vragen, of tijdens de sessie zelf, op voorwaarde dat er tijd is om het gesprek te laten uit te lopen (en er dus vlak na je geen andere cliënt is). In langere gesprekken is er meer tijd en ruimte voor het doorwerken van moeilijke, dieperliggende gevoelens.

Kan je ook als koppel op gesprek komen?

Voor echte relatietherapie als koppel verwijs ik je graag door naar collega's. Wel is een koppelgesprek mogelijk als onderdeel van een individuele begeleiding, waarbij je partner één of meerdere gesprekken meekomt. Dat kan trouwens ook een ouder of vriend van je zijn. Hoe we dat concreet aanpakken kan met beiden doorgesproken worden.

Wat zijn jouw rechten als cliënt?

Geheimhoudingsplicht van de psycholoog

Alles wat je in een gesprek vertelt valt onder mijn beroepsgeheim. Dit betekent dat ik geen enkele informatie over jou mag delen met anderen op een manier die kan teruggeleid worden naar jou. Met jouw behandelende arts neem ik enkel contact op als jij daarmee instemt, en vooraf spreken we af welke informatie ik mag delen. Wel overleg ik soms een casus in intervisie met een collega, echter zonder daarbij jouw naam of specifieke gegevens te delen die jou herkenbaar zouden kunnen maken. Op dit beroepsgeheim zijn enkele belangrijke uitzonderingen. Indien ik zou oordelen dat je in gevaar bent of je anderen in gevaar brengt, dan ben ik verplicht beveiligende maatregelen te nemen en daarbij mag ik mijn beroepsgeheim schenden.

Inzage in jouw dossier

Je hebt het recht op elk moment inzage te vragen in jouw dossier. Psychologen zijn echter niet verplicht een uitgebreid dossier bij te houden. Het formele dossier dat ik bijhoud is dan ook eerder beperkt. Het bevat jouw identificatiegegevens, informatie over je voorgeschiedenis, de data van onze consultaties, symptomen die je vertoont, de hulpvraag die je formuleert, en de thema's die besproken worden in grote lijnen. Daarnaast maak ik tijdens gesprekken persoonlijke notities die ik na elke sessie uitschrijf als geheugensteun voor mijzelf en om op die manier de sessie te overlopen en de volgende sessie voor te bereiden. Deze persoonlijke notities vallen niet onder het formele dossier en kunnen dus niet ingekeken worden. Weet wel dat al deze gegevens op een veilige manier worden bewaard en met niemand worden gedeeld zonder jouw toestemming. 

Vrije keuze van beroepsuitoefenaar

Je mag op elk moment, ook zonder een reden op te geven, de therapie stopzetten. Je mag ook een doorverwijzing vragen naar een collega. Daarbij kan je vragen dat ik jouw dossier overmaak naar een andere behandelaar. Je kan ook vragen dat er een overdrachtsgesprek gebeurt tussen mijzelf en een andere behandelaar, al dan niet met jou erbij.